Tennisclub Uneswido

 


Agenda ledenvergadering Tennisclub Uneswido

                          

Uitnodiging voor de ledenvergadering van Tennisclub Uneswido op:
Donderdag 14 februari 2019 om 20:00 uur; locatie tenniskantine.

Agenda

1. Opening

2. Notulen ledenvergadering 06-02-2018

3. Jaarverslag 2018

4. Resultatenrekening 2018 en verslag kasnazieners
    Contributie 2019
    Evaluatie baan 4

5. Pauze

6. Actualiteiten van de commissies
    a. AC
    b. BC
    c. KC
    d. WC

7. Pauze

8. Bestuurszaken
    a. Subsidieproject Rabobank
    b. AVG
    c. Ledenpassen 2 jaar geldig
    d. Stoppen KNLTB. Clubapp
    e. Aan- aftreden bestuursleden

9. Rondvraag

10. Sluiting

©  2019  Beeld & Tekst: Tennisclub Uneswido